Mezisoučet:


Žádné produkty v košíku.

Vyberte stránku

Reklamační řád

Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů. Silform s.r.o., IČ 26116944 (a dále jen “prodávající”), se sídlem Mostecká 361, 755 01 Vsetín, stanoví pro případ reklamace vad zboží a servisních služeb provedených na věci, která je majetkem kupujícího (dále jen „zboží“ a „oprava“), následující postup:

I.
Záruka na jakost, záruční lhůta

Prodávající poskytuje záruční lhůtu na zboží v délce, která vychází ze záruční lhůty poskytované výrobcem a je uvedena v záručním listu nebo prodejním dokladu, které jsou nedílnou součástí dodávky zboží. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí zboží kupujícím, a pokud kupující zboží neodebere v dohodnutý den, začíná záruka plynout dnem vystavení předávacího protokolu. Do záruční doby se nepočítá doba, která uplyne od uplatnění reklamace do jejího vyřízení. Záruční doba zboží opraveného, případně vyměněného v reklamačním řízení, dobíhá podle záruky původního zboží, přestože došlo při výměně zboží ke změně jeho sériového čísla.

II.
Jak uplatnit reklamaci zboží

Reklamaci je potřeba uplatnit písemně, a to buď na emailovou adresu silform@silform.cz nebo na korespondenční adresu Silform s.r.o., Mostecká 361, 755 01 Vsetín, Česká -Republika.

K reklamaci je potřeba předložit daňový doklad-fakturu popř. záruční list aj. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují. U opakovaných reklamací (vícenásobné vady nebo 3 stejné závady.) může zákazník žádat výměnu zboží za nové nebo dobropis a prodávající je povinen mu vyhovět.

III.
Vyřízení reklamace

V případě vzniku vady na zboží, která není způsobena zákazníkem ( jako je mechanické poškození, úmyslný zásah apod.) v záruční době má kupující nárok na bezplatnou opravu zboží. Pokud se na zboží vyskytnou vícenásobné vady nebo opakovaně po sobě 3 stejné závady nebo čtyři různé má kupující nárok u svého prodejce/dodavatele k odstoupení od kupní smlouvy. Reklamace bude vyřízena v případě fyzické osoby v zákonně lhůtě 30 dnů.

Záruka se nevztahuje na vady zboží vzniklé:
• Užitím výrobku s rozporu s návodem
• používáním zboží v pracovních podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy
• nadměrným zatěžováním zboží nebo používáním zboží způsobem, který je v rozporu s návodem či obecnými zásadami výrobce
• neodbornou instalací, neodborným obsluhováním či zanedbanou péčí o zboží
• zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN, nebo na jiné napětí, než je uvedeno na štítku výrobku.
• meteorologickými vlivy (především po zásahu blesku apod.).
• opotřebením produktu

IV.
Škoda vzniklá přepravou zboží

Při řešení škod vzniklých přepravou je třeba postupovat podle platných obchodních podmínek přepravce. Pokud při převzetí-prohlídce kupující zjistí mechanické poškození zboží, musí bez odkladu kontaktovat přepravce a sepsat s ním (i dodatečně) zápis o škodě. Následně kontaktuje pobočku, kde byla doprava realizována a která mu zboží odeslala, a kde bude reklamace zboží na základě zápisu o škodě dále řešena.

V.
Závěrečné ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.